top of page
ist.webp

 

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma štúdia: denná

Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

 

 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací

  predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:

- maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

- vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:

- ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

výkon činností technika konštrukčného, montážneho, technologického a prevádzkového charakteru

 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

ISCED 4 - pomaturitné štúdium, ISCED 5 - vysokoškolské štúdium najmä technického smeru

Vstupné požiadavky na štúdium:

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri posudzovaní uchádzačov o štúdium sa berie do úvahy prospech a správanie na základnej škole, výsledky z matematiky a slovenského jazyka, MONITOR-9, prípadne úspechy v súťažiach pri splnení predpokladaných zdravotných požiadaviek. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sa každoročne prehodnocuje a zverejňuje v súlade so zákonom.

Obsahové štandardy

Základy elektrotechniky a elektroniky

Táto vzdelávacia oblasť nadväzuje na vzdelávaciu oblasť fyziky, kde sa žiaci hlbšie oboznámia so základnými elektrickými veličinami, vzťahmi medzi nimi, rozšíria si poznatky z oblasti jednosmerného a striedavého prúdu a podobne. Je to najdôležitejšia oblasť, ktorá vytvára predpoklady pre ďalšie zvládnutie náročnejšieho učiva z oblasti elektrotechniky a elektroniky. Tu sa aplikujú vedomosti z matematiky, ktoré sa využívajú pri praktických cvičeniach. Žiaci získavajú základné návyky a zručnosti formou laboratórnych cvičení s dôrazom na individuálny prístup. Žiaci získajú tiež poznatky o základných elektronických súčiastkach a ich využití, druhoch a konštrukcii základných elektronických zariadení s využitím v praxi. Obsah tohto základného učiva je súčasťou obsahových štandardov aj v ďalších oblastiach vzdelávania.

Softvérové aplikácie

Obsah vzdelávania je zameraný na osvojenie si a upevnenie základných princípov práce s počítačom, s cieľom efektívneho využívania prostriedkov IKT v budúcej profesionálnej oblasti. Žiaci sa naučia efektívnu prácu so súborovým systémom a kancelárskymi aplikáciami ako predpoklad pre adaptáciu na špecifické aplikácie profesijného zamerania. Buduje sa právne povedomie užívateľov softvéru. Dôraz sa kladie na samostatnú prácu žiakov, aktívnu spoluprácu žiaka na rozvoji vlastného poznania, ďalšieho sebavzdelávania, inovácie svojich vedomostí v dynamicky rozvíjajúcej sa oblasti. Náplň úloh by mala vychádzať z problematiky iných študijných predmetov v rámci medzipredmetových vzťahov.

PC architektúra

V tejto vzdelávacej oblasti sa poskytujú vedomosti žiakom na primeranej úrovni vedomosti o konštrukcii, činnosti a funkcii PC. Zaoberá sa čiastočne i historickým vývojom, ale hlavný dôraz je kladený na osvojenie si súčasných technológií na teoretickom základe a ich začlenenie do súboru poznatkov o ostatných informačných technológiách. Obsahom sú jednotlivé hlavné technické funkčné bloky počítačového systému, ich opis, funkcie, vlastnosti a činnosť. Predmet vedie k aktívnej práci žiakov s internetovými zdrojmi, ktoré sa týkajú najnovších technológií súvisiacimi s témami na vyučovaní. Dôvodom je veľká dynamika vývoja v tejto oblasti. Vedie k pozitívnej afektívnej orientácii žiakov na danú oblasť.

Operačné systémy

Úlohou tejto vzdelávacej oblasti je poskytnúť žiakom informácie o štruktúre, činnosti a použití operačných systémov (ďalej len „OS“) a jednotlivých modulov pre správu systémových prostriedkov. Oboznamuje žiakov so stratégiami použitými pri správe systémových prostriedkov, spôsobmi komunikácie OS s používateľom a zabezpečením dát na úrovni súborového systému. Praktická časť predmetu je zameraná na inštaláciu a konfiguráciu operačných systémov MS Windows a GNU/Linux pracujúcich ako pracovné stanice v homogénnych a heterogénnych sieťach. Žiaci získavajú základné vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti z oblasti nasadenia OS v sieťovom prostredí. Kladie sa dôraz na samostatnú prácu žiakov, aktívnu spoluprácu žiaka na rozvoji vlastného poznania, ďalšieho sebavzdelávania, inovácie svojich vedomostí v dynamicky rozvíjajúcej sa oblasti. Náplň úloh by mala vychádzať z problematiky iných študijných predmetov v rámci medzipredmetových vzťahov. Úlohy by mali byť známe a ich riešenie v danom predmete jasné, aby sa tvorivosť žiakov zamerala na špecifiká informatizačného reťazca.

Sieťové technológie

Úlohou tejto vzdelávacej oblasti je poskytnúť žiakom základné informácie o konštrukcii a činnosti počítača, periférnych zariadení a počítačových sietí. Oboznámiť ho s modelom počítačovej siete, spôsobom prenosu údajov v dátových sieťach, používanými technológiami a prenosovými médiami, komunikačnými protokolmi, spôsobmi adresovania a identifikácie pracovných staníc. V praktickej časti obsahového štandardu žiaci získajú zručnosti potrebné na tvorbu kabeláže a meranie jej prenosových parametrov. Oboznámia sa s inštaláciou a konfiguráciou pracovnej stanice a základnou konfiguráciou smerovačov. Žiaci sa naučia analyzovať a navrhovať adresovaciu schému počítačovej siete IPv4 a IPv6. Vytvára sa základ odborného vzdelávania pre nadväzujúce učivo vo vyšších ročníkoch. Kladie sa dôraz na samostatnú prácu žiakov, aktívnu spoluprácu žiaka na rozvoji vlastného poznania, ďalšieho sebavzdelávania, inovácie svojich vedomostí v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti.

Databázové aplikácie

Úlohou tejto vzdelávacej oblasti je poskytnúť žiakom informácie o štruktúre, činnosti a použití databázových systémov a jednotlivých modulov pre správu databáz. Oboznamuje žiakov so stratégiami použitými pri tvorbe databázových systémov, základnému porozumeniu relačných databáz, inštaláciu, správu databázových systémov, dotazovanie v rámci databázových systémov. Praktická časť obsahového štandardu je zameraná na inštaláciu a konfiguráciu databázových systémov MSSQL a MySQL. Žiaci získajú základné vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti z oblasti základnej logiky tvorby systému, implementácie a nasadenia v sieťovom prostredí. Kladie sa dôraz na samostatnú prácu žiakov, aktívnu spoluprácu žiaka na rozvoji vlastného poznania, ďalšieho sebavzdelávania, inovácie svojich vedomostí v dynamicky rozvíjajúcej sa oblasti databáz.

Grafické a dokumentačné systémy

Úlohou je poskytnúť žiakom potrebné vedomosti a zručnosti v používaní grafických softwarových produktov a systémov. Pri štúdiu žiaci využívajú poznatky z profilových odborných oblastí podľa prípravy na povolanie. Musia zvládnuť pracovné postupy pri návrhu, tvorbe, riešení a realizácii daného problému. Pri vyučovaní sa kladie dôraz na samostatnú prácu žiakov pri riešení zadanej úlohy. Počítač sa využíva ako prostriedok pre dosiahnutie požadovaného cieľa. Na rozvíjanie schopností žiakov sa využijú poznatky, ktoré sú žiakovi známe a jasné z iných oblastí vzdelávania. Pri návrhu cvičení sa vyžaduje úzka spolupráca vyučujúcich odborných predmetov. Výstupom je vypracované konštrukčné cvičenie alebo projekt na počítači. Obsah tohto základného učiva je súčasťou obsahových štandardov aj v ďalších odboroch vzdelávania.

Odborné predmety:

Internet vecí (IoT) – nový, motivačný predmet

Tvorba web stránok

Programovanie – jazyk C, JAVA, Python, programovanie mobilných aplikácií

Sieťové technológie 1 - 4 – úroveň Cisco CCNA, v každom ročníku jeden semester

ECDL – Európsky vodičák na počítač

Operačné systémy

Serverové technológie

Databázové systémy

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

bottom of page